سیستم های هیدرولیک درب های لولایی


درب های فادینی
مشخصات فنی: سیستم های هیدرولیک درب های لولایی

1-1-اپراتور الکتروهیدرولیک مخصوص درب های لولایی تا عرض هر لنگه 8/1 متر

2-1-اپراتور الکترو هیدرولیک مخصوص درب های لولایی تا عرض هر لنگه 8/1 متر

3-1-اپراتور الکترو هیدرولیک با مخزن روغن مجزا مخصوص درب های صنعتی و مگادر

4-1-اپراتور الکتروهیدرولیک مخصوص درب های لولایی با ستون های بزرگ در دو طرف

5-1-اپراتور الکترو هیدرولیک زیر سطحی مخصوص درب های لولایی با وزن هر لنگه حداکثر 700 کیلوگرم و قابلیت چرخش تا 175 درجه

6-1-اپراتور الکترو هیدرولیک مخصوص درب های زیرسقفی و تعادلی